O projekcie

Projekt „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” realizowany jest w oparciu o umowę nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jest to projekt partnerski, realizowany w siedmiu uniwersytetach medycznych:

 1. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – lider projektu,
 2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 3. Gdański Uniwersytet Medyczny,
 4. Śląski Uniwersytet Medyczny,
 5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 6. Pomorski Uniwersytet Medyczny,
 7. Warszawski Uniwersytet Medyczny

oraz w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

 

Czas realizacji projektu: 1.11.2017-31.10.2020.

Planowane efekty

Projekt Polska Platforma Medyczna zakłada stworzenie platformy integrującej, prezentującej i promującej osiągnięcia naukowe i potencjał partnerów w  zakresie medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia. Planowane jest stworzenie bazy ekspertów z różnych obszarów nauk medycznych oraz wspólnego repozytorium dziedzinowego, gromadzącego w jednym miejscu pełnotekstowe obiekty cyfrowe.
Efektem realizacji projektu wyrażonym we wskaźniku rezultatu bezpośredniego będzie co najmniej 12 480 350,00 pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.

Zakładane wskaźniki

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego: 8,00
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (w tym z dostępem dla osób niedowidzących i niedosłyszących): 20 364,00
Liczba zasobów nauki udostępnionych co najmniej na poziomie 3. według skali 5 Star Open Data: 20 054,00
Liczba utworzonych API: 17,00
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API (również dla osób niedowidzących i niedosłyszących): 25,00
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego: 0,08 TB

 

Wartość projektu:  37 279 341,60 zł.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 31 549 506,79 zł.

 

Główny cel : Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki

 

Głównym celem projektu Polska Platforma Medyczna jest cyfrowe udostępnienie zasobów nauki Partnerów Projektu PPM poprzez ich zdeponowanie na serwerach projektowych w postaci elektronicznej i opatrzenie metadanymi, a także udostępnienie w Internecie w formatach dostosowanych do przetwarzania maszynowego.

Cele Projektu pn. Polska Platforma Medyczna zostały wyznaczone na podstawie przeprowadzonej analizy środowiska społeczno-gospodarczego i zapewnią realizację w szczególności następujących potrzeb tego środowiska:

Inne

 • Zapewnienie otwartego dostępu do pełnych tekstów publikacji, rozpraw doktorskich, danych badawczych i innych dokumentów w repozytorium.
 • Prezentacja potencjału badawczego uczelni i instytutów medycznych na wspólnej platformie.
 • Prezentacja osiągnięć naukowych uczelni i instytutów medycznych na wspólnej platformie.
 • Zapewnienie dostępu do bazy ekspertów z różnych dyscyplin medycyny.
 • Promocja dorobku naukowego Polski na arenie międzynarodowej.
 • Zapewnienie nieograniczonego dostępu do danych w wymiarze czasowym i przestrzennym.
 • Automatyzacja procesów związanych z tworzeniem profili naukowców i potencjału jednostek.
 • Wykorzystanie wyników badań w sektorze biznesu.
 • Możliwość generowania raportów i analiz w zakresie danych przechowywanych w systemie.
 • Szeroki dostęp do aktualności w polskiej medycynie.
 • Ułatwienie dostępu do programów finansujących badania naukowe i racjonalizacja nakładów
  na badania naukowe.

 

Główny cel projektu PPM – cyfrowe udostępnienie zasobów nauki Partnerów Projektu PPM – zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

Cele szczegółowe:

 • Połączenie na jednej platformie i zapewnienie otwartego dostępu do zasobów nauki z zakresu medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia.
 • Stworzenie bazy ekspertów z różnych dyscyplin medycyny i ułatwienie współpracy między ośrodkami naukowymi i przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.
 • Poprawa jakości i otwartości udostępnianych zasobów poprzez zwiększenie ich dostępności według skali 5 Star Open Data.
 • Ułatwienie podmiotom spoza sektora finansów publicznych, działających w dziedzinie medycyny i nauk pokrewnych ponownego wykorzystania ZN.
 • Zwiększenie dostępności do zasobów nauki gromadzonych u partnerów projektu dla osób niewidzących, niedosłyszących poprzez dostosowanie i cyfrową prezentację danych zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

 

Realizacja projektu jest w pełni zgodna z założeniami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:

Cel główny: wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju,

Cel szczegółowy 4: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego,

Priorytet II: E-Administracja i otwarty rząd,

Działanie 2.3: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego,
Poddziałanie 2.3.1: cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

 

Wskazane cele zrealizowane zostaną poprzez stworzenie wspólnej platformy prezentującej i promującej osiągnięcia naukowe i potencjał badawczy, a co za tym idzie, zwiększenie dostępności i stworzenie możliwości ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego jakimi są zasoby nauki partnerów projektu. Projekt zrealizuje wskaźnik rezultatu strategicznego m.in. poprzez stworzenie systemu otwartego dostępu do pełnych tekstów publikacji, rozpraw doktorskich, danych badawczych i innych dokumentów w repozytorium, a także zapewnienie nieograniczonego dostępu do danych w wymiarze czasowym i przestrzennym.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (UMW) to publiczna uczelnia medyczna, prowadząca działalność dydaktyczną, naukową i kliniczną. Kształci lekarzy różnych specjalności oraz szeroko pojęty personel medyczny (farmaceutów, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów., menedżerów ochrony zdrowia i in.). Prowadzi studia na 10 kierunkach w języku polskim i 2 w języku angielskim. Uczelnia kształci blisko 6000 studentów i 380 doktorantów. W UMW działa około 200 kół naukowych i organizacji studenckich. Kadrę naukową stanowi ponad 1120 nauczycieli akademickich. Rocznie realizowanych jest 500 projektów naukowych.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Pałac Branickich z ogrodami siedziba UMB projekt partnerski ueUniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB) jest publiczną uczelnią wyższązałożoną w 1950 r. To prestiżowa, prężnie rozwijająca się szkoła, rokrocznie zajmująca wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach.

Aktualnie na 15 kierunkach medycznych kształci się 5400 studentów idoktorantów, w tym 400 w języku angielskim. Studenci zagraniczni pochodzą m.in. z Norwegii, Szwecji, USA, Kanady, Niemiec, Hiszpanii.

 • UMB jest jedyną polską uczelnią, która jest laureatem konkursu programu Horyzont 2020 COFUND 2016 (Działania M. Skłodowskiej-Curie), w ramach którego realizuje unikalne międzynarodowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie biologii medycznej i statystycznej bioinformatyki. Uczelnię ukończyło 28 000 osób. Absolwenci UMB zajmują czołowe miejsca na Lekarskim Egzaminie Końcowym i Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym.
 • Pracownicy Uniwersytetu to eksperci w swoich dziedzinach nauki, zasiadający w komitetach naukowych, redakcjach czasopism oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy.
 • Uczelnia realizuje wiele zadań naukowych o istotnym znaczeniu dla regionu i kraju. Aktualnie strategicznymi projektami badawczymi są: innowacyjne badania kohortowe pozwalające na wykrycie chorób cywilizacyjnych we wczesnych stadiach ich rozwoju (Białystok Plus) oraz stworzenie referencyjnego modelu diagnostyki personalizowanej guzów nowotworowych (Strategmed).

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zapewnia swoim pracownikom naukowym i studentom najnowocześniejsze zaplecze infrastrukturalne oraz bazę aparaturową. Należą do nich m.in.: Euroregionalne Centrum Farmacji, Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, uniwersyteckie szpitale kliniczne, Centrum Symulacji Medycznych, Centrum Medycyny Doświadczalnej z prestiżową akredytacją Good Laboratory Practice oraz Centrum Badań Innowacyjnych, ze statusem Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW).

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny, GUMed projekt partnerski UEGdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to jedna z najbardziej znanych uczelni w kraju i za granicą. Według rankingu “Perspektyw”, ogłoszonego w 2018 roku, jest liderem wśród uczelni medycznych w kraju i plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich uczelni państwowych (8 miejsce).

Od wielu lat GUMed konsekwentnie realizuje strategię rozwoju Uczelni w zakresie podnoszenia jakości działalności naukowej i jej innowacyjnego charakteru. Jednym z efektów tych działań jest pozyskanie przez Gdański Uniwersytet Medyczny finansowania z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Środki te umożliwiły powstanie ośrodka naukowego specjalizującego się w badaniach nad aberracjami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób.

Potwierdzeniem wiodącej roli Uczelni w zakresie działalności naukowo-badawczej jest niezmiennie od lat wysoka pozycja w rankingu kategoryzacji poszczególnych Wydziałów Uczelni w zewnętrznej ocenie parametrycznej oraz liczne wyróżnienia dla pracowników naukowych GUMed. W ostatnim rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed i Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed legitymują się prestiżową kategorią A+, pozostałym jednostkom tj.: Wydziałowi Lekarskiemu oraz Wydziałowi Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej przyznano kategorię A. W latach 2012–2017 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej posiadał status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w dziedzinie nauk farmaceutycznych.

GUMed, jako jedna z pięciu polskich uczelni jest notowana w prestiżowym Academic Ranking of World Universities (AWRU) oraz w CWTS Leiden Ranking 2018, przygotowanym na podstawie wskaźników bibliometrycznych z czterech lat (2013-2016).

W 2018 roku Gdański Uniwersytet Medyczny po raz drugi został laureatem nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Award w obszarze nauk o zdrowiu i nauk medycznych, broniąc pozycję lidera w swojej kategorii.

Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku (UCK) są także laureatami konkursu Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny. GUMed nagrodzono za bogatą działalność edukacyjno-szkoleniową, natomiast UCK uznano za najbardziej innowacyjny szpital w Polsce. Organizatorami konkursu są wydawnictwo Termedia i czasopismo Menedżer Zdrowia.

GUMed kształci ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich blisko 1000 studentów zagranicznych. Oferuje 17 kierunków studiów, w tym 3 programy prowadzone wyłącznie w języku angielskim.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach(SUM) posiada akredytację PaBudynek rektoratu SUM Polska Platforma medyczna ppmństwowej Komisji Akredytacyjnej na kształcenie na kierunkach lekarskich, farmacji, analityce medycznej, biotechnologii, kosmetologii, zdrowiu publicznym, pielęgniarstwie, położnictwie, fizjoterapii oraz certyfikat Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych na kształcenie w języku angielskim prowadzone od 1996 roku na kierunku lekarskim w Katowicach. Oprócz studiów stacjonarnych uczelnia kształci również studentów niestacjonarnych. Liczba studentów SUM oscyluje w granicach 10 000. Działalność naukowo-dydaktyczną na wszystkich latach i kierunkach prowadzi ponad 1 200 nauczycieli akademickich.

Projekty zrealizowane przez Bibliotekę Główną Śląskiego Uniwersytetu Medycznego:

 • „Digitalizacja i zamieszczenie w Internecie unikatowych materiałów dotyczących historii medycyny Śląska Górnego i Cieszyńskiego ze zbiorów Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”
 • „Zakup usługi konwersji bibliograficzno-faktograficznej bazy Prace Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska do programu Aleph500”
 • „Digitalizacja i upowszechnienie unikatowych materiałów dotyczących historii medycyny na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim ze zbiorów Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Budynek UML za drzewami projekt partnerski ueUniwersytet Medyczny w Lublinie to uczelnia z 75-letnią tradycją o ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym, którą wyróżniają wysoka jakość, nowoczesność i skuteczność kształcenia w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych oraz nauk o zdrowiu.

Na 15 kierunkach studiów w ramach 4 wydziałów kształci się ok. 6000 studentów, w tym ok. 1300 studentów anglojęzycznych pochodzących z 53 krajów świata (głównie z USA, Kanady, Norwegii, Szwecji, Tajwanu, Arabii Saudyjskiej). Uniwersytet Medyczny w Lublinie zajmuje wysokie miejsce w rankingu umiędzynarodowienia: pierwsze miejsce wśród uczelni medycznych w Polsce oraz dziewiąte miejsce wśród 51 uczelni biorących udział w rankingu.

Otwarcie uczelni na świat przejawia się także poprzez umiędzynarodowienie kontaktów naukowych oraz współpracę z zagranicznymi instytucjami i ośrodkami naukowymi. W ramach programu Erasmus+ studenci, doktoranci oraz pracownicy Uniwersytetu mogą rozwijać się naukowo na ok 100 zagranicznych uczelniach. Oprócz wymiany studentów i pracowników przedmiotem ok 50 umów o międzynarodowej współpracy są wspólne badania naukowe, prowadzenie wspólnych kierunków studiów, organizowanie konferencji oraz współpraca nad zagranicznymi publikacjami.

W zespołach międzynarodowych prowadzone są zaawansowane prace badawcze, rozwijana jest dziedzina robotyki medycznej, trwają poszukiwania nowych, skuteczniejszych terapii i metod leczenia. Uniwersytet stale inwestuje w rozbudowę zaplecza naukowego w postaci nowoczesnych laboratoriów, wprowadza nowe technologie i doskonali metody kształcenia przy użyciu specjalistycznej aparatury badawczej.

Kadra dydaktyczna i badawcza uczelni posiada rozległe doświadczenie zdobyte w medycznych ośrodkach szkoleniowych Stanów Zjednoczonych oraz Europy. Wielu profesorów i doktorów zasiada w zarządach krajowych i międzynarodowych  towarzystw naukowych, pełni funkcje konsultantów krajowych i wojewódzkich uczestnicząc w pracach nadzoru specjalistycznego.

W nauczaniu przyszłych  kadr medycznych szczególnie kładziony jest nacisk na kształcenie praktyczne. Jednostkami uniwersytetu są 4 wysokospecjalistyczne samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w których prowadzone jest kształcenie kliniczne. W strukturze uczelni od 2013 r. działa Centrum Symulacji Medycznej, w którym odbywają się zajęcia nowoczesną praktyczną metodą, wykorzystywaną w edukacji medycznej. Studenci podczas zajęć symulowanych ćwiczą przy użyciu zaawansowanego sprzętu w utworzonych w ramach Centrum w pełni wyposażonych oddziałach szpitalnych. Realizując podczas ćwiczeń różne scenariusze, kształcą praktyczne umiejętności oraz mogą doświadczyć realnych sytuacji związanych z ich przyszłą pracą.

Działalność dydaktyczna uczelni doczekała się specjalnego uznania: w 2017 r. Uniwersytet Medyczny w Lublinie otrzymał certyfikat „Uczelni Liderów” w ramach VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych, oraz Wyróżnienie Specjalne „Primus”. Wszystkie  działania podejmowane na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki wpisują się w misję uczelni, którą jest rozwijanie kompetencji kadr zawodów medycznych, troska o jakość i konkurencyjność kształcenia oraz podnoszenie świadomości środowiska akademickiego o potrzebie ciągłego rozwoju oraz konieczności czerpania wiedzy z osiągnięć nauki i gospodarki.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUM)

 

 projekt partnerski UE budynek PUMPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUM) wg rankingów “Perspektyw” jest od lat najlepszą uczelnią w regionie zachodniopomorskim. W 2018 roku PUM zajął 6. miejsce pod względem efektywności naukowej wśród wszystkich uczelni wyższych oraz osiągnął najwyższy współczynnik cytowań publikacji pracowników uczelni.

Uczelnia powstała 20 marca 1948 roku, w mieście dźwigającym się z ruin, bez tradycji akademickich, bez wystarczającej liczby lekarzy i naukowców.
Działalność naukowa uczelni obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Szczególne osiągnięcia odnotowano w zakresie patomorfologii, genetyki (zespół prof. Jana Lubińskiego), stomatologii zachowawczej, a także w badaniach nad komórkami macierzystymi (zespół prof. Bogusława Machalińskiego). Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej otrzymał najwyższą kategorię naukową A+ w zakresie oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w Polsce przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Uczelnia utrzymuje kontakty naukowe z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi, m.in. w USA, Niemczech, Włoszech i Szwecji. PUM zapewnia pracownikom naukowym i studentom nowoczesne ośrodki dydaktyczne wyposażone w najlepszy sprzęt i aparaturę medyczną.

W 2012 roku PUM wraz z IPN stworzył Polską Bazę Genetyczną Ofiar Totalitaryzmu, której celem jest identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Do tej pory zebrano materiał porównawczy od blisko 2000 krewnych ofiar, zabezpieczono materiał od 750 ekshumowanych ofiar. Zidentyfikowano 100 osób, są wśród nich m.in.: major Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszko, major Hieronim Dekutowski ps. Zapora, Danuta Siedzikówna ps. Inka, por. Mikołaj Kirkilewicz, kpt. Władysław Dąbrowski.
PUM kształci blisko 4800 studentów na 14 kierunkach I i II stopnia oraz na studiach doktoranckich i podyplomowych na czterech wydziałach: Lekarskim z Odziałem Nauczania w Języku Angielskim, Lekarsko-Stomatologicznym, Lekarsko-Biotechnologicznym i Medycyny Laboratoryjnej oraz Nauk o Zdrowiu. Od 1996 roku uczelnia prowadzi studia w języku angielskim na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Obecnie kształci się na nich blisko 700 studentów. W roku akademickim 2013/2014 uruchomiono Program Asklepios adresowany do obywateli z Niemiec. W roku akademickim 2018/2019 uczelnia uruchomiła najbardziej oczekiwany kierunek – farmacja. PUM jako pierwsza w kraju uczelnia medyczna uruchomiła studia dla dzieci i seniorów. Co roku ponad 300 nowych studentów pobiera naukę w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego, Młodzieżowej Akademii Medycznej i Medycznego Uniwersytetu Seniora PUM.

www.pum.edu.pl
Twitter/pumszczecin
Facebook/pumszczecin

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny(WUM) jest nowoczesnym ośrodkiem wARSZAWSKI uNIWERSYTET mEDYCZNY WIDOK Z DRONAakademickim z ponad dwustuletnią historią. Renomowaną pozycję budował, czerpiąc z wzorców najlepiej rozumianej tradycji, godząc ją z dynamicznym rozwojem.

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym studiuje 9599 studentów, 530 doktorantów i 237 studentów studiów podyplomowych, pracuje 1798 nauczycieli akademickich – w  tym 179 profesorów tytularnych. Świadectwem, dbałości o poziom kształcenia, są przyznawane uczelni  tytuły i certyfikaty oraz znaczące pozycje w prestiżowych rankingach szkół wyższych.  Wysoka  efektywność nauczania jest osiągana dzięki wysoko kwalifikowanej kadrze naukowo-dydaktycznej, stworzeniu oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom rynku oraz nowoczesnej komunikacji ze studentami.

Projekty zrealizowane przez Bibliotekę Główną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego :

 • „Rozbudowa warsztatu informacyjnego online Biblioteki Głównej WUM, poprzez retrospektywne opracowanie opisów katalogowych czasopism medycznych”
 • „Zwiększenie zasięgu informacyjnego katalogu online Biblioteki Głównej WUM, poprzez retrospektywne opracowanie opisów katalogowych czasopism medycznych z lat 1870-2012″

Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

Instytut Medycyny Pracy zajmuje się problematyką zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego oraz innymi dziedzinami związanymi z szeroko rozumianą medycyną pracy. Do podstawowej działalności Instytutu należy prowadzenie badań naukowych oraz prac wdrożeniowych i ekspertyzowych w zakresie środowiskowych zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem czynników występujących w środowisku pracy.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Instytut jest jednym z głównych ośrodków naukowo-badawczych w kraju. Kadrę IMP tworzą naukowcy i specjaliści, wśród których znajdują się konsultanci krajowi oraz wojewódzcy w kluczowych dla prowadzonych badań dziedzinach.

Biblioteka Naukowa Instytutu funkcjonuje w ramach Działu Zarządzania Wiedzą, który dokumentuje, analizuje, upowszechnia i promuje wiedzę związaną z działalnością Instytutu.

Projekty zrealizowane przez Dział Zarządzania Wiedzą Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi:

 • „Praca, Zdrowie, Środowisko – platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi”
 • CYBRA – Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa (kolekcja IMP)
 • Repozytorium ECNIS-NIOM (w ramach projektu ECNIS – Environmental Cancer Risk, Nutrion and Individual Susceptibility – Środowiskowe uwarunkowania nowotworów, rola diety i indywidualnej wrażliwości)

Internetowe serwisy informacyjne

Rok 2021

 1. https://oilbialystok.pl/biuletyn/biuletyn-nr-1-135-styczen-luty-2021
 2. https://innowacje.newseria.pl/biuro-prasowe/nauka/nauka-na-jedno-klikniecie,b991557989
 3. https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C86039%2Cponad-220-tys-artykulow-naukowych-w-polskiej-platformie-medycznej-ktora
 4. http://nauka.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_nauka.pap.pl&_PageID=11&s=depesza&dz=&dep=355670&kat=NAUKA&_CheckSum=-1941410937
 5. https://www.tal-com.com/pl/technologie/nowa-platforma-medyczna-ktora-stworzylo-kilka-uczelni
 6. http://www.jaknapisac.com/ponad-220-tys-artykulow-naukowych-w-polskiej-platformie-medycznej-ktora-stworzylo-kilka-uczelni/
 7. https://www.rynekzdrowia.pl/Nauka/Kilka-uczelni-medycznych-tworzy-Polska-Platforme-Medyczna,180156,9.html
 8.  https://www.umb.edu.pl/aktualnosci/23156,Dziala_juz_Polska_Platforma_Medyczna
 9. https://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/edukacja_nauka/dziala-juz-polska-platforma-medyczna-kliknij-sobie-w-nauke.html
 10. https://bia24.pl/kategorie/wiadomoci/bia%C5%82ostocki-uniwersytet-medyczny-na-polskiej-platformie-medycznej.html
 11. https://www.umb.edu.pl/aktualnosci(6)/najnowsze_wiadomosci/otworz_sie_na_nauke_

 

 

Rok 2020

 1. https://www.infodent24.pl/edudentpost/polska-platforma-medyczna-wiedza-takze-w-zakresie-stomatologii,116916.html
 2. https://bialystok.tvp.pl/51393317/polska-platforma-medyczna-dostepna-w-internecie
 3. https://pulsmedycyny.pl/dokonania-uczelni-medycznych-beda-dostepne-na-jednej-platformie-979792
 4. http://polishscience.pl/pl/uczelnie-medyczne-tworza-polska-platforme-medyczna/
 5. https://www.sztucznainteligencja.org.pl/polska-platforma-dla-medyka/
 6. https://www.tvp.info/46228750/w-polsce-powstaje-medyczna-platforma-informacyjna
 7. http://www.infodent24.pl/edudentpost/osiagniecia-naukowej-stomatologii-na-jednej-platformie,113674.html
 8. https://www.computerworld.pl/news/W-Polsce-powstaje-nowatorska-platforma-medyczna,418064.html
 9. https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Wspolpraca-uczelni/Pierwsza-na-swiecie-platforma-medyczna-powstaje-w-Polsce
 10. https://www.atest.com.pl/info,new?&id2=1579513748https://mamstartup.pl/powstaje-polska-platforma-medyczna
 11. https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Pierwsza-na-swiecie-platforma-medyczna-powstaje-w-Polsce
 12. https://biotechnologia.pl/technologie/pierwsza-na-swiecie-platforma-medyczna-powstaje-w-polsce,19324
 13. https://forumakademickie.pl/news/powstaje-polska-platforma-medyczna/
 14. https://mamstartup.pl/powstaje-polska-platforma-medyczna
 15. https://www.hhmglobal.com/industry-updates/press-releases/the-worlds-first-rims-medical-platform-is-being-created-in-poland
 16. https://www.computerworld.pl/news/W-Polsce-powstaje-nowatorska-platforma-medyczna,418064.html
 17. https://dlaszpitali.pl/nowosci-z-branzy/pierwsza-na-swiecie-platforma-medyczna-powstaje-w-polsce/
 18. https://mamstartup.pl/powstaje-polska-platforma-medyczna
 19. https://www.tvp.info/46228750/w-polsce-powstaje-medyczna-platforma-informacyjna
 20. https://www.cyfrowyszpital.pl/polska-platforma-medyczna-innowacyjny-portal-zarzadzania-wiedza-i-potencjalem-badawczym/

 

 

2018-2019

 1. https://www.umb.edu.pl/aktualnosci(6)/najnowsze_wiadomosci/powstaje_polska_platforma_medyczna
 2. http://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/powstaje-polska-platforma-medyczna,50014.html
 3. http://dentonet.pl/powstaje-polska-platforma-medyczna/
 4. http://www.oilwaw.org.pl/?p=32766/
 5. http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,22889391,powstaje-polska-platformamedyczna-z-calym-dorobkiem-naukowcow.html
 6. http://oddechzycia.pl/aktualnosci/powstaje-polska-platforma-medyczna/
 7. https://m.radiogdansk.pl/wiadomosci/item/69137-gumed-buduje-polska-platforme-medycznato-wspolny-projekt-osmiu-placowek-naukowych/69137-gumed-buduje-polska-platformemedyczna-to-wspolny-projekt-osmiu-placowek-naukowych
 8. http://www.mp.pl/kurier/178853,7-uczelni-tworzy-polska-platforme-medyczna
 9. http://opm.elamed.pl/material[40093]
 10. https://onkologia.esculap.com/news/151103/Kilka_uczelni_medycznych_tworzy_Polską_Plat formę_Medyczną
 11. http://www.farmacjapraktyczna.pl/2018/01/uczelnie-tworza-polska-platforme-medyczna
 12. https://lodz.onet.pl/siedem-uczelni-medycznych-tworzy-platforme-by-w-praktycewykorzystac-dorobek-naukowy/mrdm2yb
 13. https://infoplanet.pl/pl/news/portal/polska/wydarzenia/polska-powstaje-polska-platforma-medyczna/
 14.  https://www.umb.edu.pl/aktualnosci(6)/najnowsze_wiadomosci/powstaje_polska_platforma_medyczna
 15. http://www.ebib.pl/?p=9503
 16. http://biotechnologia.pl/technologie/kilka-uczelni-medycznych-tworzy-polska-platformemedyczna,17643
 17. http://www.portaldentystyczny.pl/lekarz/aktualnosci/art2596,powstaje-polska-platformamedyczna.html
 18. http://www.imp.lodz.pl/home_pl/news0/&a=30610
 19. https://biblioteka.wum.edu.pl/node/8593
 20. https://www.facebook.com/BGWUM/photos/a.219904704840759.1073741830.219107578253805/1222644127900140/?type=3&theater
 21. http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/151141
 22. https://niezbednikchemika.wordpress.com/2018/01/18/biotechnologia-medyczna-nowy-kierunek-rozwoju-nauki/
 23. http://gazetalekarska.pl/?p=39016
 24. https://plus.poranny.pl/platforma-internetowa-umb-to-pomysl-wart-37-mln-zlotych-dla-naukowcow-i-nie-tylko/ar/12851784
 25. https://www.wroclaw.pl/powstaje-polska-platforma-medyczna-lepszy-kontakt-nauki-i-biznesu

 

Prasa drukowana

 1. Rysztowski P., Koelmer A.: Nauka dla każdego, czyli o standardzie WCAG na Polskiej Platformie Medycznej. Gazeta GUMed 2021 R. 31 nr 1 s. 45-47.
 2. Znaniecka J., Grygorowicz A., Kraszewska E.: Profil naukowca na PPM GUMed. Gazeta GUMed 2021 R. 31 nr 3 s. 41-42.
 3. Budek D.: Polska Platforma Medyczna – otwarty dostęp do publikacji z zakresu medycyny. Vox Medici 2021, 3(249), 13.
 4. Kolęda, M. (2020). SHERPA RoMEO – w stronę otwartości czasopism naukowych. Gazeta Uczelniana, 6(265), 16–18 Link do artykułu
 5. Zawada, J. (2020). Polska Platforma Medyczna – szkolenia on-line. Gazeta Uczelniana, 8(267), 38–39. Link do artykułu
 6. Przyłuska, J. (2020). Polska Platforma Medyczna – zasady otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych. Gazeta Uczelniana, 6 (265), 4–5. Link do artykułu
 7. Grzywacz, K. (2020). Od otwartej nauki przez wspólne dane do otwartych innowacji. Gazeta Uczelniana, 6 (265), 1–3. Link do artykułu
 8. Sławińska, R. (2020). 31 sierpnia rusza uczelniany CRIS i repozytorium. Gazeta Uczelniana, 6(265), 21–22. Link do artykułu
 9. Zawada, J. (2020). Polska Platforma Medyczna – profile naukowców. Gazeta Uczelniana, 8(267), 38–39. Link do artykułu
 10. Obuchowicz, P., & Olczyk, M. (2020). Standard WCAG, czyli zwiększenie dostępności cyfrowej treści w ramach repozytorium PPM. Gazeta Uczelniana, 6(265), 19–20. Link do artykułu
 11. Dane badawcze w pigułce – poradnik dla naukowców. (2020). Gazeta Uczelniana, 6(265), 6–11. Link do artykułu
 12. Zawada, J. (2020). Otwórz się na wiedzę: otwarte repozytoria. Gazeta Uczelniana, 6(265), 12–15. Link do artykułu
 13. Zawada, J. (2020). Polska Platforma Medyczna. Gazeta Uczelniana, 4(263), 24–25. Link do artykułu
 14. Polska Platforma Medyczna – w decydującej fazie. (2020). Gazeta Uczelniana, 1(260), 35. Link do artykułu
 15. Grygorowicz A., Kraszewska E.: Uczelniane repozytorium czyli tysiące pełnych tekstów publikacji dostępnych dla wszystkich. Gazeta GUMed 2020 R. 30 nr 12 s. 25-27.
 16. Grygorowicz A.: Polska Platforma Medyczna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (PPM GUMed) : nowa jakość w otwieraniu nauki. Gazeta GUMed 2020 R. 30 nr 11 s. 34-36.
 17. Budek D.: Polska Platforma Medyczna zaprasza. Biuletyn Informacyjny PUM. 2020, 3-4(109-110), 39-41.
 18. Sidorska, D. (2021). Deponowanie danych badawczych z wykorzystaniem Polskiej Platformy Medycznej. Gazeta Uczelniana, 3(271), 19. Link do artykułu
 19. Sławińska, R. (2021). Zasoby uczelni medycznych i IMP na platformie centralnej PPM. Gazeta Uczelniana, 2(270), 28. Link do artykułu
 20. ORCID na Polskiej Platformie Medycznej. (2021). Gazeta Uczelniana, 1(269), 42. Link do artykułu
 21. Bazan D., Zawada J. (2021). Poznaj system PPM. Część 1: zasoby nauki. Gazeta Uczelniana, 5(273), 34-35. Link do artykułu
 22. Bazan, D. (2019). Repozytorium Polskiej Platformy Medycznej. Gazeta Uczelniana, 8(256), 26. Link do artykułu
 23. Biblioteka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. (2019). Dziękujemy za udział w ankiecie. Gazeta Uczelniana, 4(252), 27. Link do artykułu
 24. Zawada, J. (2019). Projekt „Polska Platforma Medyczna” ma już stronę internetową! Gazeta Uczelniana, 6(254), 47–48. Link do artykułu
 25. Kolęda, M. (2019). Otwarty dostęp: Wprowadzenie ‘Polityki Otwartości Polskiej Platformy Medycznej’ na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Gazeta Uczelniana, 1(249), 32–34. Link do artykułu
 26. Nowocień T., Rogowska E.: Data Management Plan (DMP) – co trzeba o nim wiedzieć. Biuletyn Informacyjny PUM. 2019, 1(103), 22-24.
 27. Jak zarządzać wiedzą. PUM na platformie. Kurier Szczeciński. 17 stycznia 2018 (12), str. 7.
 28. Polska Platforma Medyczna. Medycyna Dydaktyka Wychowanie. 2018, 50(2), str. 12
 29. Sawczenko A.: Pomysł wart 37 mln złotych. Dla naukowców i nie tylko. Kurier Poranny. 2018, 11, str. 1,5;
 30. Nasi na platformie medycznej. Dziennik Wschodni. 2018, 24(17), str. 1
 31. Grygorowicz A.: Biblioteka Główna buduje Polską Platformę Medyczną. Gazeta AMG. 2018 5(329), str. 15
 32. ORCID- uniwersalny identyfikator naukowca. Gazeta Uczelniana Uniwersytetu Medycznego im.
  Piastów Śląskich we Wrocławiu. 2018, 1 (238), s. 31-32
 33. Śniechowska-Karpińska A., Birska R.: “Polityka otwartości Polskiej Platformy Medycznej” jako realizacja zaleceń ministerialnych. Alma Mater 2018 R. 28 nr 4 s. 56-61.
 34. Budek D: Polityka otwartości Polskiej Platformy Medycznej. Biuletyn Informacyjny PUM. 2018, 4(102), 31.
 35. Zespół projektowy PPM. (2018). Ruszył projekt ‘Polska Platforma Medyczna: Portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym’. Gazeta Uczelniana, 2(239), 23. Link do artykułu
 36. Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Biuletyn Informacyjny PUM. 2017, 3(97), str. 44.
 37. Budek D.: Powstanie Polska Platforma Medyczna. Biuletyn Informacyjny PUM. 2017, 4(98), str. 22
faqFormularz kontaktowy

Masz pytanie? Napisz do nas!

 
O projekcie